LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-02-06 Nr. 35

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2023-02-06, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Tomas Verbickas.

Posėdžio sekretorius – Jokūbas Žadeikis .

 

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 5 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai

 

SVARSTYTA. Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai

Vadovaujantis Federacijos įstatais, Federacijos valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką (43p.), kuris kartu yra ir Federacijos prezidentas (53p.), federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu pasiūlytas

 

GINTARAS PETROVAS

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

 

 Federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu išrinkti GINTARĄ PETROVĄ

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 priedas, 1 lapas 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................           Tomas Verbickas

                                                                            (parašas)

Posėdžio sekretorius                                ....................................................           Jokūbas Žadeikis                                                                                   

                                                                           (parašas)