LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

 

2019-03-05 Nr. 28

Kaunas

 

 

Susirinkimas įvyko 2019-03-05, 19:15 val.

 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Tomas Brikmanis.

Susirinkimo sekretoriumi vienbalsiai išrinkta Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis (1 balsas), Marius Ganusauskas (1 balsas), Kasparas Budnikas (1 balsas), Edgaras Jurelevičius (1 balsas), Vytautas Žebrauskas (1 balsas) ir Simonas Indrašius (1 balsas).

 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad dalyvauja 6 iš 6 Federacijos valdybos narių, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai.
  2. Naujo nario LNBA priėmimas.

 

SVARSTYTA: Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai.

 

Vadovaujantis Federacijos įstatais, Federacijos valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką (42 p.), kuris kartu yra ir Federacijos prezidentas (53 p.). federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu pasiūlytas

 

TOMAS BRIKMANIS

 

NUTARTA (vienbalsiai):

 

Federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu išrinkti TOMĄ BRIKMANĮ

 

SVARSTYTA: Naujo nario LNBA priėmimas.

 

Prie Lietuvos pulo federacijos nori prisijungti naujas narys – Lietuvos neįgaliųjų biliardo asociacija (pridedamas prašymas, 2 priedas). 

 

NUTARTA:

 

Prijungti LNBA prie Federacijos narių.

 

Susirinkimo pirmininkas     ..............................             Tomas Brikmanis

                                            (parašas)

Susirinkimo sekretorė         ...............................            Evelina Jurelevičiūtė 

                                            (parašas)