LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-29 Nr. 31

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-09-29, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2020 metams;
 2. Lietuvos rinktinės finansavimas Europos čempionate;
 3. Kvalifikacijos į Lietuvos pulo čempionatą 2019 patikslinimas dėl užsienio piliečių.

 

SVARSTYTA. Lietuvos rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2020 metams;

 

NUTARTA:

Atranka į rinktinę vyks dviem etapais. Pirmasis etapas – „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato 2019 rezultatai. Antrasis – PAT (angl. Player Ability Test; liet. Žaidėjo pajėgumo testas), kurį atlikti turės teisę visi Lietuvos pulo čempionato medalistai.

Vyrų grupė:

Visų disciplinų prizininkai (Pulas 14+1, 10, 8, 9).

Moterų grupė:

Visų disciplinų prizininkės (Pulas 8, 9).

Veteranų grupė:

Visų disciplinų prizininkai (Pulas 10, 8, 9)

Vaikų U17:

Prizininkai (Pulas 8)

Žmonės ratukuose:

Prizininkai (Pulas 8, 9)

 

Atrinkti sportininkai turės atlikti PAT (angl. Player Ability Test; liet. Žaidėjo pajėgumo testas), Lietuvos pulo federacijos valdybos nustatytų metu, prieš Europos čempionatą, siekiant, kad sportininkai Europos čempionate būtų geriausios sportinės formos.

 

Atsižvelgiant į čempionato ir testo rezultatus, Lietuvos pulo federacijos valdyba priims sprendimą, dėl žaidėjų finansavimo.

 

Daugiau informacijos apie PAT testą, bus paskelbta po „Volfas Engelman Nealkoholinis“ Lietuvos pulo čempionato 2019.

 

SVARSTYTA.  Lietuvos rinktinės finansavimas Europos čempionate;

 

NUTARTA:

Rinktinės finansavimas bus patvirtintas, kai LR Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerija patvirtins finansavimo programos nuostatus.

 

SVARSTYTA. Kvalifikacijos į Lietuvos pulo čempionatą 2019 patikslinimas dėl užsienio piliečių.

 

NUTARTA:

„Volfas Engelman Nealkoholinis“ Lietuvos pulo čempionatas 2019 yra atrankinės varžybos, kurių metu paaiškės kurie sportininkai atstovaus Lietuvą, Europos pulo čempionate 2020 metais, Suomijoje. Europos pulo čempionate, Lietuvą gali atstovauti tik Lietuvos pilietybę turintys asmenys. Pulas nėra asmeninio rezultato sportas, kur sportininkai neįtakoja kitų sportininkų rezultatų (pvz.: bėgimas, plaukimas ir t.t.), todėl, šioje sporto šakoje, nėra galimybės dalyvauti sportininkams be teisės kvalifikuotis, nesireitinguojant ir pan., nes tai turėtų tiesioginės įtakos kitiems čempionate dalyvaujantiems sportininkams.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     ....................................................          Tomas Brikmanis

                                                                           (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                         ....................................................           Evelina Jurelevičiūtė

                                                                            (parašas)

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-12 Nr. 30

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-09-12, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato disciplinos.
 2. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato startiniai mokesčiai.
 3. „Lietuvos mėgėjų čempionatas"
 4. „Entry“ Open varžybų kategorija.

 

SVARSTYTA. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato disciplinos.

 

NUTARTA:

Buvo pasiūlyta į 2019 metų čempionatą įtraukti porų varžybas vietoj pulas – 14.1 disciplinos. Po diskusijų buvo nuspręsta „Volfas Engelman Nealkoholiniame“ Lietuvos pulo čempionate palikti pulas - 14.1 discipliną.

 

SVARSTYTA. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato startiniai mokesčiai.

 

NUTARTA:

Vienbalsiai nutarta startinių mokesčių dydžių nekelti, o moterų bei žmonių ratukuose grupėms startinius mokesčius pamažinti.

 

T.y. Vyrų ir veteranų grupėms:

 • 1 disciplina –  40 eurų.
 • 2 disciplinos – 70 eurų.
 • 3 disciplinos – 90 eurų.
 • 4 disciplinos – 100 eurų.

 

Moterų grupė:

 • 1 disciplina – 20 eurų.
 • 2 disciplinos – 30 eurų.

Žmonės ratukuose:

 • 1 disciplina –  20 eurų.
 • 2 disciplinos – 30 eurai.

Vaikai U15:

 • 1 disciplina – 10 eurų.

 

 

SVARSTYTA. „Lietuvos mėgėjų čempionatas".

 

NUTARTA:

„Lietuvos mėgėjų čempionatą" pervadinti į „Lietuvos mėgėjų pulas-8 čempionatą“ paliekant vietos organizuoti kitus, tokio pobūdžio čempionatus, tik kitose disciplinose.

 

SVARSTYTA. „Entry“ Open varžybų kategorija.

 

NUTARTA:

Gavus prašymą suteikti „Entry“ Open 2019 varžyboms A kategoriją, buvo kalbėta, kad varžybų data yra netinkama A kategorijos varžyboms. „Entry“ Open vyks likus nepilnai savaitei iki „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato, todėl labai pasikeitusi Lietuvos pulo reitingų lentelė gali pakenkti dalyvių registracijai. Tačiau buvo priimtas bendras sprendimas suteikti „Entry“ Opena varžybos A kategoriją, bet į reitingo lentelę taškus įrašyti tik spalio 28 d., kada Lietuvos pulo čempionatas jau bus praėjęs.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     ....................................................          Tomas Brikmanis

                                                                    (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                         ....................................................           Evelina Jurelevičiūtė

                                                                    (parašas)

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

 

2019-03-05

Kaunas

 

 

Susirinkimas įvyko 2019-03-05, 18:30 val.

 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Tomas Brikmanis.

Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Evelina Jurelevičiūtė.

 

 

Dalyvauja:

 

Asociacija biliardo klubas "Club 9" (atstovauja Edgaras Jurelevičius) (1 balsas);

 

 1. Asociacija "LMBL" (atstovauja Agnė Jarušauskaitė) (1 balsas);

 

 1. Asociacija "Club 9 Alytus" (atstovauja Lukas Laškovas) (1 balsas);

 

 1. Asociacija Kauno pulo klubas (atstovauja Vytautas Žebrauskas) (1 balsas);

 

 1. Asociacija biliardo klubas "Entry" (atstovauja Kasparas Budnikas) (1 balsas).

 

(sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad dalyvauja 5 iš 8 Federacijos narių, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra .       

 

Visi Lietuvos pulo federacijos nariai buvo tinkamai informuoti apie 2019 m. kovo 5 d. įvyksiantį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkime dalyvaujantys Federacijos nariai sutinka su darbotvarke ir kitomis susirinkimo sąlygomis. Dalyviams pateikta medžiaga yra pakankama šiam susirinkimui vykti.

 

 

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos pulo federacijos 2018 metų veikos ataskaitos tvirtinimas.
 2. Federacijos valdybos narių rinkimai.
 3. Etikos komisijos rinkimai.
 4. Revizijos komisijos rinkimai.

 

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.

 

Federacijos prezidentas Tomas Brikmanis pristatė susirinkimo dalyviams 2018 metų veiklos ataskaitą.

 

NUTARTA:

 

Federacijos 2018 metų veiklą įvertinti teigiamai.

                     

SVARSTYTA. Federacijos valdybos narių rinkimai.

 

Vadovaujantis Federacijos įstatais, visuotinis narių susirinkimas skiria (renka) Federacijos valdybą iš 6 narių 2 metų laikotarpiui (27 p.).

Federacijos valdybos nariais gali būti Federacijos narių  - juridinių asmenų pasiūlyti  fiziniai asmenys. (40 p.)

 

Dalyvaujantys susirinkime Federacijos nariai pasiūlė išrinkti 6 valdybos narius:

 1. Tomas Brikmanis;
 2. Vytautas Žebrauskas;
 3. Edgaras Jurelevičius;
 4. Kasparas Budnikas;
 5. Marius Ganusauskas;
 6. Simonas Indrašius.

 

NUTARTA (vienbalsiai):

 

Federacijos valdybos nariais išrinkti:

 

 1. Tomą Brikmanį;
 2. Vytautą Žebrauską;
 3. Edgarą Jurelevičių;
 4. Kasparą Budniką;
 5. Marių Ganusauską;
 6. Simoną Indrašių.

 

SVARSTYTA. Etikos komisijos rinkimai.

                  

Pagal 2018 metų lapkričio 29 dieną LPF valdybos narių suvažiavime priimta Etikos ir drausmės kodeksą, Federacija turi turėti Etikos komisiją, kurią sudaro trys asmenys. Į Etikos komisiją buvo siūlyti šie asmenys:

 

NUTARTA:

Etikos komisiją sudarys: Gintaras Petrovas, Marius Ganusauskas ir Edgaras Jurelevičius.

 

 

SVARSTYTA. Revizijos komisijos rinkimai.

NUTARTA:

Revizijos komisiją sudarys: Vytautas Žebrauskas ir Marius Ganusauskas.

 

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 egz, 1 lapas.

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     ..............................                     Tomas Brikmanis

                                            (parašas)

 

 Susirinkimo sekretorė      ...............................                      Evelina Jurelevičiūtė 

                                            (parašas)

 

Visuotinio narių susirinkimo protokolo
1 Priedas

 

 

 

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

NARIŲ, DALYVAVUSIŲ VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME, SĄRAŠAS

 

2019-03-05

Kaunas

 

2019 metų kovo 5 diena 18:30 val. Įvykusiame visuotiniame narių susirinkime dalyvauja šie federacijos nariai:

 

 

Eil.

Nr.

Narys – juridinis asmuo

Pavadinimas, kodas

Balsų skaičius

Nario atstovo

vardas, pavardė, asmens kodas

1.

BILIARDO KLUBAS „Club 9“

Asociacija, kodas 300146499

1 balsas

Edgaras

Jurelevičius

2.

KAUNO PULO KLUBAS

Asociacija, kodas 303198063

1 balsas

Vytautas Žebrauskas

3.

LIETUVOS MOTERŲ BILIARDO LYGA,

Asociacija, kodas 302471947

1 balsas

Agnė

Jarušauskaitė

4.

BILIARDO KLUBAS „ENTRY“

Asociacija, kodas 300069782

1 balsas

Kasparas

Budnikas

5.

„CLUB 9 ALYTUS“

Asociacija, kodas 302939627

1 balsas

Lukas

Laškovas

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-06-03 Nr. 29

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-06-03, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos jaunimo rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2019.
 2. Skatinamoji stipendija Pijui Labučiui.
 3. Interviu TV laidoje „Čempionai“.
 4. Moterų reitingo taškų skaičiavimo pakeitimai.
 5. A ir B žaidėjų divizionų įvedimas.
 6. Klubų lyga.

 

SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2019.

 

NUTARTA:

Atsižvelgiant į kandidatų atlikto PAT testo rezultatus, nuspręsta į 2019 metų Europos jaunimo čempionatą pilną finansavimą suteikti Jokūbui Silantjevui. Finansavimas 1188 EUR (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct.) .

 

SVARSTYTA. Skatinamoji stipendija Pijui Labučiui.

 

NUTARTA:

Vienbalsiai nutarta skirti Pijui Labučiui 300 EUR (trys šimtai eurų 00 ct.) stipendiją už labai gerą pasirodymą Europos čempionate 2019 ir iškovotus du čempiono titulus U23 grupėje.

 

SVARSTYTA. Interviu TV laidoje „Čempionai“.

 

NUTARTA:

Generalinei sekretorė E. Jurelevičiūtė pasiūlė P. Labučiui sudalyvauti TV laidoje „Čempionai“. LPF valdybą šį siūlymą atmetė.

 

SVARSTYTA. Moterų reitingo taškų skaičiavimo pakeitimai.

 

NUTARTA:

Gintaras Petrovas iškėlė du klausimus dėl taškų skaičiavimo sistemos moterų reitinge:

 1. Kai dalyvauja mažiau nei 5 dalyvės;
 2. Kai dalyvauja ne tik moterų grupėje.

Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta palikti daugiau laiko valdybos sprendimui priimti. Kiekvienas valdybos narys turi būti pasiruošę savo sprendimus iki kito susirinkimo.

 

SVARSTYTA. A ir B žaidėjų divizionų įvedimas.

 

NUTARTA:

Marius Ganusauskas pasiūlė dviejų žaidėjų divizionų įvedimą. LPF valdybos nariai gavo daugiau laiko sprendimui priimti. Kiekvienas valdybos narys turi būti pasiruošę savo sprendimus iki kito susirinkimo.

 

SVARSTYTA. Klubų lyga.

 

NUTARTA:

Edgaras Jurelevičius rugsėjo mėnesį pradės „Klubų lygą“. Atsižvelgdamas į valdybos narių patarimus, kito susirinkimo metu pateiks galutinį reglamentą.

 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................                        Tomas Brikmanis

                                                                            (parašas)

Posėdžio sekretorė                                ....................................................                         Evelina Jurelevičiūtė                                                                                    

                                                                           (parašas)

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

 

2019-03-05 Nr. 28

Kaunas

 

 

Susirinkimas įvyko 2019-03-05, 19:15 val.

 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Tomas Brikmanis.

Susirinkimo sekretoriumi vienbalsiai išrinkta Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis (1 balsas), Marius Ganusauskas (1 balsas), Kasparas Budnikas (1 balsas), Edgaras Jurelevičius (1 balsas), Vytautas Žebrauskas (1 balsas) ir Simonas Indrašius (1 balsas).

 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad dalyvauja 6 iš 6 Federacijos valdybos narių, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai.
 2. Naujo nario LNBA priėmimas.

 

SVARSTYTA: Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai.

 

Vadovaujantis Federacijos įstatais, Federacijos valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką (42 p.), kuris kartu yra ir Federacijos prezidentas (53 p.). federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu pasiūlytas

 

TOMAS BRIKMANIS

 

NUTARTA (vienbalsiai):

 

Federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu išrinkti TOMĄ BRIKMANĮ

 

SVARSTYTA: Naujo nario LNBA priėmimas.

 

Prie Lietuvos pulo federacijos nori prisijungti naujas narys – Lietuvos neįgaliųjų biliardo asociacija (pridedamas prašymas, 2 priedas). 

 

NUTARTA:

 

Prijungti LNBA prie Federacijos narių.

 

Susirinkimo pirmininkas     ..............................             Tomas Brikmanis

                                            (parašas)

Susirinkimo sekretorė         ...............................            Evelina Jurelevičiūtė 

                                            (parašas)