LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

 

2019-03-05

Kaunas

 

 

Susirinkimas įvyko 2019-03-05, 18:30 val.

 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Tomas Brikmanis.

Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Evelina Jurelevičiūtė.

 

 

Dalyvauja:

 

Asociacija biliardo klubas "Club 9" (atstovauja Edgaras Jurelevičius) (1 balsas);

 

 1. Asociacija "LMBL" (atstovauja Agnė Jarušauskaitė) (1 balsas);

 

 1. Asociacija "Club 9 Alytus" (atstovauja Lukas Laškovas) (1 balsas);

 

 1. Asociacija Kauno pulo klubas (atstovauja Vytautas Žebrauskas) (1 balsas);

 

 1. Asociacija biliardo klubas "Entry" (atstovauja Kasparas Budnikas) (1 balsas).

 

(sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad dalyvauja 5 iš 8 Federacijos narių, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra .       

 

Visi Lietuvos pulo federacijos nariai buvo tinkamai informuoti apie 2019 m. kovo 5 d. įvyksiantį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkime dalyvaujantys Federacijos nariai sutinka su darbotvarke ir kitomis susirinkimo sąlygomis. Dalyviams pateikta medžiaga yra pakankama šiam susirinkimui vykti.

 

 

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos pulo federacijos 2018 metų veikos ataskaitos tvirtinimas.
 2. Federacijos valdybos narių rinkimai.
 3. Etikos komisijos rinkimai.
 4. Revizijos komisijos rinkimai.

 

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.

 

Federacijos prezidentas Tomas Brikmanis pristatė susirinkimo dalyviams 2018 metų veiklos ataskaitą.

 

NUTARTA:

 

Federacijos 2018 metų veiklą įvertinti teigiamai.

                     

SVARSTYTA. Federacijos valdybos narių rinkimai.

 

Vadovaujantis Federacijos įstatais, visuotinis narių susirinkimas skiria (renka) Federacijos valdybą iš 6 narių 2 metų laikotarpiui (27 p.).

Federacijos valdybos nariais gali būti Federacijos narių  - juridinių asmenų pasiūlyti  fiziniai asmenys. (40 p.)

 

Dalyvaujantys susirinkime Federacijos nariai pasiūlė išrinkti 6 valdybos narius:

 1. Tomas Brikmanis;
 2. Vytautas Žebrauskas;
 3. Edgaras Jurelevičius;
 4. Kasparas Budnikas;
 5. Marius Ganusauskas;
 6. Simonas Indrašius.

 

NUTARTA (vienbalsiai):

 

Federacijos valdybos nariais išrinkti:

 

 1. Tomą Brikmanį;
 2. Vytautą Žebrauską;
 3. Edgarą Jurelevičių;
 4. Kasparą Budniką;
 5. Marių Ganusauską;
 6. Simoną Indrašių.

 

SVARSTYTA. Etikos komisijos rinkimai.

                  

Pagal 2018 metų lapkričio 29 dieną LPF valdybos narių suvažiavime priimta Etikos ir drausmės kodeksą, Federacija turi turėti Etikos komisiją, kurią sudaro trys asmenys. Į Etikos komisiją buvo siūlyti šie asmenys:

 

NUTARTA:

Etikos komisiją sudarys: Gintaras Petrovas, Marius Ganusauskas ir Edgaras Jurelevičius.

 

 

SVARSTYTA. Revizijos komisijos rinkimai.

NUTARTA:

Revizijos komisiją sudarys: Vytautas Žebrauskas ir Marius Ganusauskas.

 

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 egz, 1 lapas.

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     ..............................                     Tomas Brikmanis

                                            (parašas)

 

 Susirinkimo sekretorė      ...............................                      Evelina Jurelevičiūtė 

                                            (parašas)

 

Visuotinio narių susirinkimo protokolo
1 Priedas

 

 

 

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

NARIŲ, DALYVAVUSIŲ VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME, SĄRAŠAS

 

2019-03-05

Kaunas

 

2019 metų kovo 5 diena 18:30 val. Įvykusiame visuotiniame narių susirinkime dalyvauja šie federacijos nariai:

 

 

Eil.

Nr.

Narys – juridinis asmuo

Pavadinimas, kodas

Balsų skaičius

Nario atstovo

vardas, pavardė, asmens kodas

1.

BILIARDO KLUBAS „Club 9“

Asociacija, kodas 300146499

1 balsas

Edgaras

Jurelevičius

2.

KAUNO PULO KLUBAS

Asociacija, kodas 303198063

1 balsas

Vytautas Žebrauskas

3.

LIETUVOS MOTERŲ BILIARDO LYGA,

Asociacija, kodas 302471947

1 balsas

Agnė

Jarušauskaitė

4.

BILIARDO KLUBAS „ENTRY“

Asociacija, kodas 300069782

1 balsas

Kasparas

Budnikas

5.

„CLUB 9 ALYTUS“

Asociacija, kodas 302939627

1 balsas

Lukas

Laškovas

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

 

2019-03-05 Nr. 28

Kaunas

 

 

Susirinkimas įvyko 2019-03-05, 19:15 val.

 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Tomas Brikmanis.

Susirinkimo sekretoriumi vienbalsiai išrinkta Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis (1 balsas), Marius Ganusauskas (1 balsas), Kasparas Budnikas (1 balsas), Edgaras Jurelevičius (1 balsas), Vytautas Žebrauskas (1 balsas) ir Simonas Indrašius (1 balsas).

 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad dalyvauja 6 iš 6 Federacijos valdybos narių, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai.
 2. Naujo nario LNBA priėmimas.

 

SVARSTYTA: Federacijos valdybos pirmininko ir prezidento rinkimai.

 

Vadovaujantis Federacijos įstatais, Federacijos valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką (42 p.), kuris kartu yra ir Federacijos prezidentas (53 p.). federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu pasiūlytas

 

TOMAS BRIKMANIS

 

NUTARTA (vienbalsiai):

 

Federacijos valdybos pirmininku ir prezidentu išrinkti TOMĄ BRIKMANĮ

 

SVARSTYTA: Naujo nario LNBA priėmimas.

 

Prie Lietuvos pulo federacijos nori prisijungti naujas narys – Lietuvos neįgaliųjų biliardo asociacija (pridedamas prašymas, 2 priedas). 

 

NUTARTA:

 

Prijungti LNBA prie Federacijos narių.

 

Susirinkimo pirmininkas     ..............................             Tomas Brikmanis

                                            (parašas)

Susirinkimo sekretorė         ...............................            Evelina Jurelevičiūtė 

                                            (parašas)

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-10-09 Nr. 24

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2018-10-09, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Gintaras Petrovas, Edgaras Jurelevičius, Marius Jofė ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 5 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos pulo čempionato techninės dalies aptarimas.
 2. Lietuvos pulo čempionato startinių mokesčių koregavimas.
 3. „Mezz Cues Baltic Pool League“ finalinio etapo taškai LPF reitinguose.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo čempionato techninės dalies aptarimas.

 

NUTARTA:

Papildomos išmušimo nuostatos išliko tokios pačios kiekvienoje disciplinoje. Disciplinų distancijos nebus ilginamos.  Visa informacija yra varžybų reglamente (reglamentas pridedamas, 2 priedas). Taip pat buvo nutarta nupirkti planšetinius kompiuterius prie pulo stalų, kad būtų galima sekti susitikimų rezultatus tiesiogiai.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo čempionato startinių mokesčių koregvimas.

 

NUTARTA:

Pritaikyti nuolaidas dalyviams, kurie registruojasi į daugiau nei vieną discipliną.

T.y. vyrų ir veteranų grupėms:

1 disciplina  –  40 eurų.

2 disciplinos – 70 eurų.

3 disciplinos – 90 eurų.

4 disciplinos – 100 eurų.

Moterų grupė:

1 disciplina –  30 eurų.

2 disciplinos – 60 eurų.

Žmonės ratukuose:

1 disciplina  –  40 eurų.

2 disciplinos – 70 eurai.

3 disciplinos – 90 eurų.

Vaikai U15:

1 disciplina – 10 eurų.

 

 

SVARSTYTA. „Mezz Cues Baltic Pool League“ finalinio etapo taškai LPF reitinguose.

 

NUTARTA:

„Mezz Cues Baltic Pool League“ finaliniame etape dalyvaujantiems Lietuvos atstovams neskirti reitingo taškų į LPF reitingą, nes BPL finalinis etapas yra kviestinis.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................                        Tomas Brikmanis

                                                                                        (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                                ....................................................                         Evelina Jurelevičiūtė

                                                                                        (parašas)

 

2019 01 29

 

DĖL 2019 METŲ EUROPOS ČEMPIONATO RINKTINIŲ FINANSAVIMO

 

2019 m. sausio 22 d. Lietuvos pulo federacijos valdyba nusprendė 2019 metų Europos čempionato rinktinei iš viso skirti 3750 (tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) eurų.

Vadovaujantis 2018 metų lapkričio 29 dienos Lietuvos pulo federacijos valdybos posėdyje Nr. 27 priimtu nutarimu dėl Lietuvos pulo rinktinės sudarymo kriterijų ir 2018 metų gruodžio 11 dieną paskelbtu Lietuvos rinktinės sąrašu, finansavimas bus skirstomas taip:

 

Jaunučiai U17

Jaunimo rinktinė – 1500 (tūkstantis penki šimtai) eurų.

                                                                                                    

Moterys

Jurelevičiūtė Evelina (Kaunas) – 750 (septyni šimtai penkiasdešimt) eurų.

 

Vyrai

Labutis Pijus (Vilnius) – 1500 (tūkstantis penki šimtai) eurų.

Giedraitis Paulius (Kaunas) – 750 (septyni šimtai penkiasdešimt) eurų.

 

Veteranai

Sulžickas Gintaras (Kaunas) – 750 (septyni šimtai penkiasdešimt) eurų.

 

 

 

Prezidentas                                                                                                   Tomas Brikmanis

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-11-29 Nr. 27

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2018-11-29, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Gintaras Petrovas, Edgaras Jurelevičius, Marius Jofė ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 5 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos pulo federacijos Etikos ir drausmės kodeksas.
 2. Europos čempionato rinktinių sudarymo kriterijai.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos Etikos ir drausmės kodeksas.

 

NUTARTA:

Tomas Brikmanis supažindino su LPF Etikos ir drausmės kodeksu. Apsitarus kelis punktus, kodeksas buvo patvirtintas. LPF Etikos ir drausmės kodeksas viešai paskelbtas www.pulofederacija.lt puslapyje.

 

SVARSTYTA. Europos čempionato rinktinių sudarymo kriterijai.

 

NUTARTA:

Į 2019 metų Europos (jaunučių U17, moterų, vyrų ir veteranų) čempionatus nominuoti sportininkus, remiantis 2018 metų Lietuvos pulo čempionato rezultatais: jaunučių U15, moterų, vyrų ir veteranų grupės pirmos vietos laimėtojai bendroje grupių įskaitoje, bei antros vietos laimėtojas bendroje vyrų grupės įskaitoje.

Tokiu atveju, jei bendroje įskaitoje sportininkai surinktų vienodą balų skaičių, atrankos kriterijai būtų sekantys:

 1. Laimėtų prizinių vietų skaičius 2018 metų Lietuvos pulo čempionate.
 2. Varžybų valdymo platformos „Tournament Sevice“ paskaičiuotas naudingumo koeficientas.
 3. Lietuvos pulo federacijos valdybos sprendimas.
 4. Papildomas atrankos turnyras.

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................                        Tomas Brikmanis

                                                                                        (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                                ....................................................                         Evelina Jurelevičiūtė

                                                                                        (parašas)