Spausdinti
Kategorija: Be Kategorijų
Peržiūros: 2878

STRATEGINIS SPORTO ŠAKOS PLĖTOJIMO PLANAS
2019 – 2022 m.

  

Patvirtino:

LPF prezidentas Tomas Brikmanis

2018 birželio 10 d.

 

  

Kaunas

2018


 

VIZIJA

 

Lietuvos pulo federacijos vizija – būti pagrindine pulo sporto šaką propaguojančia, populiarinančia ir globojančia organizacija Lietuvoje, kuri nuoširdžiai ir visomis jėgomis padeda sportininkams tobulėti, siekti asmeninių tikslų, nacionalinių ir tarptautinių laimėjimų.

MISIJA

 

Lietuvos pulo federacijos misija – populiarinti pulo sporto šaką Lietuvoje, skatinant vaikus, jaunimą ir suaugusius, norinčius užsiimti šiuo sportu, tobulėti, taip praturtinant jų laisvalaikį bei ugdant talentingus sportininkus. Profesionaliai juos mokyti ir rengti, kad sėkmingai atstovautų Lietuvą tarptautiniuose sporto renginiuose.

Koordinuoti LPF veikloje dalyvaujančių žmonių veiksmus, bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovauti sporto šaką ir Lietuvos sportininkų interesus tarptautinėse organizacijose.

 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

LPF stiprybės

 

LPF silpnybės

 

LPF galimybės

 

 

LPF grėsmės

 

 

Išvados

 

  1. Pulo sporto šakos istorija Lietuvoje siekia vos dvidešint metų. Tai santykinai jauna, Lietuvoje dar tik pradedanti vystytis biliardo sporto šaka.
  2. Neturint gilių tradicijų Lietuvoje, ir dėl labai didelio konkurencingumo tarptautinėje arenoje, kas europos pirmenybių prizines vietas padaro nepasiekiamu tikslu, pului sunku lygiaverčiai konkuruoti su kitomis olimpinėmis sporto šakomis dėl valstybės finansavimo.
  3. Susiduriama su „uždaro rato“ sindromu: dėl mažo LPF biudžeto federacija negali užtikrinti pastovaus profesionalių Lietuvos sportininkų finansavimo įvairiose tarptautinėse varžybose. Apriboti vien nacionalinio lygio varžybomis sportininkai nustoja tobulėti ir nėra pajėgūs pasiekti aukštų rezultatų tarptautinėje arenoje. Be aukštų Lietuvos sportininkų pasiekimų tarptautinėse varžybose LPF netenka itin svaraus argumento ieškodama finansinės paramos privačiame ir valstybės sektoriuose.
  4. Labai mažas sportuojančių vaikų ir jaunuolių skaičius trukdo atrasti naujus talentus, tačiau tai taip pat yra ir pagrindinė, dar neišnaudota niša populiarinti pulą ir skatinti jį žaisti kuo daugiau jaunų žmonių.
  5. LPF komanda šiuo metu dirba savanoriškai, vedina idėjų, entuziazmo ir asmeninių principų. Tikėtina, jog ilgainiui savanoriškos veiklos motyvacija mažės ir poreikis steigti apmokamus etatus stipriai išaugs. LPF turėtų tai įvertinti ir numatyti ateities planuose.
  6. Viena iš prioritetinių LPF užduočių turėtų išlikti pulo žinomumo didinimas, šios sporto šakos populiarinimas ir informacijos apie LPF veiklą bei organizuojamus renginius sklaida įvairiais komunikaciniais kanalais. Tikėtina, jog žiniasklaidos dėmesį padidinti turėtų Lietuvos atstovų dalyvavimas Europos bei pasaulio pirmenybėse.
  7. LPF narių skaičius yra labai mažas, darbų pasidalijimas tarp narių nėra efektyvus. Reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas naujų narių pritraukimui, aiškiai identifikuoti prioritetines LPF veiklos sritis, efektyviau planuoti ir pasidalinti darbus.
  8. Norint toliau didinti renginių skaičių būtina optimizuoti esamas varžybas, o naujas varžybų platformas (vaikų, jaunių, neįgaliųjų ir kt.) organizuoti lygiagrečiai su esamomis. Varžybų pasiruošimo ir vedimo standartizacija padėtų organizuoti daugiau sportinių renginių vienu metu skirtingose Lietuvos vietose.

PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS

 

Jaunimo ugdymas

 

Šiuo metu pagrindinis LPF tikslas yra pritaukti daugiau jaunimo į šį sportą ir išauginti naują talentingų sportininkų kartą, kurie norėtų ir galėtų treniruotis pagal naujausias treniruočių sistemas ir kurie ateityje galėtų demonstruoti gerus rezultatus Europos ir pasaulio čempionatuose.

Kasmet LPF organizuoja apie penkiolika varžybų, kuriose nėra amžiaus cenzo, ir tik keletą varžybų skirtų specialiai jaunimui. Tokia situacija neleidžia jauniems sportininkams tobulėti, nes jiems nėra sudaromos palankios sąlygos meistriškumo kėlimui, jie nėra pakankamai motyvuojami gerinti savo rezultatus. Tikėtina, jog jaunimo varžybų skaičiaus padidinimas paskatintų jaunimą aktyviau sportuoti ir, bėgant laikui, talentingi jaunuoliai nuolat papildytų suaugusių sportininkų gretas.

Būtina motyvuoti LPF narius (biliardo klubus) rengti mokymus ir treniruotes jaunimui, organizuoti vaikų užsiėmimus. LPF savo ruožtu stengsis užtikrinti pulo trenerių mokymus ir specialų mokymų inventorių jaunimui.

Taip pat būtų naudinga užmegzti dialogą su įvairiomis švietimo įstaigomis ir bandyti jas sudominti bendrais projektais.

 

Palankesnių sąlygų sudarymas aukštą meistriškumą turintiems sportininkams

 

Sudaryti palankias sąlygas sportuoti aukštą meistriškumą turintiems pulo žaidėjams yra viena iš pagrindinių LPF strateginių krypčių. Tačiau tam reikalingas papildomas finansavimas.

Altrenatyvių varžybų platformų sukūrimas

 

Be įprastų reitinginių ir Baltijos pulo lygos varžybų, kartą metuose taip pat yra organizuojamas pulo mėgėjų čempionatas, tačiau nors jo dalyvių skaičius visuomet būna nemažas, šis čempionatas neturi tęstinumo, jo dalyviams nėra skaičiuojami reitingo taškai ir pan. Planuojama ateityje organizuoti bent po tris mėgėjams skirtų varžybų etapus kasmet, o paskutinio etapo metu išaiškinti ir apdovanoti stipriausią mėgėjų lygos žaidėją.

Nors šiandien ir yra organizuojamos neįgaliųjų pulo varžybos įvairiuose Lietuvos miestuose, tačiau daugelis jų vyksta pačių neįgaliųjų iniciatyva ir jėgomis. Planuojama šią sportininkų grupę įtraukti į LPF veiklą, nuo 2015 metų reguliariai organizuoti neįgaliųjų pulo čempionatus.

 

Didinti informacijos apie pulą sklaidą ir šios biliardo sporto šakos simbolinį kapitalą

 

Iki 2015 metų LPF užsibrėžė tikslą pasikviesti kurį nors nacionalinį televizijos kanalą į nacionalinio lygio varžybas ir sukurti reportažą apie pulą (pulo istorija, plėtra Lietuvoje, renginiai, bendruomenė, treniravimosi galimybės ir pan.). Reportaže taip pat pateikti interviu su stipriausiais Lietuvos sportininkais ir pulo entuziastais, prisidėjusiais prie šios sporto šakos populiarinimo, aptarti profesionalių treniruočių sistemas, paminėti lietuvių pasiekimus, duoti patarimų pradedantiesiems žaidėjams, suteikti informacijos susidomėjusiems šiuo sportu, kur jie gali kreiptis norėdami pradėti žaisti, treniruotis ir tobulėti.

Taip pat planuojama sukurti reklaminius bukletus. Juose būtų informacija apie LPF, jos veiklą, organizuojamus renginius, pulo mokyklas, treniruočių stovyklas. Greta galima būtų įdėti keletą pulo pradmenų pamokėlių ir pratimų, nurodyti dažniausiai pasitaikančias klaidas interpretuojant žaidimų taisykles. Kontaktuose būtų nurodyti asmenys, į kuriuos galima kreiptis susidomėjus pulu ir norint rimčiau užsiimti šiuo sportu.

 

Tolimesnės ateities tikslai

 

Masiškumo skatinimas

 

Po dešimties metų Lietuvoje norėtųsi matyti ištobulintas ir sėkmingai veikiančias sportininkų, trenerių ir teisėjų rengimo sistemas. Tam visų pirma reikia visomis įmanomomis priemonėmis didinti pulo entuziastų bei užsiimančiųjų šiuo sportu žmonių skaičių.

Bus siekiama, kad kiekviename biliardo klube dirbtų bent po vieną trenerį, kuris vestų pulo pamokas, mokytų entuziastus ir ruoštų įvairių amžiaus grupių sportininkus.

Pului populiarinti ir jo masiškumui skatinti taip pat planuojama pasitelkti įvairius komunikacinius kanalus, kurių pagalba būtų skleidžiama informacija apie galimybes užsiimti šiuo sportu įvairiuose Lietuvos miestuose ir apie biliardo klubus, kuriuose vyksta pulo pamokos bei treniruotės. Labai svarbu platinti trenerių kontaktus, kad besidomintys pulu ir norintys treniruotis žmonės galėtų gauti visą informaciją apie užsiėmimų vietą ir laiką, treniruočių specifiką, pamokų kainas ir pan.

 

Licencijuotų sportininkų skaičiaus didinimas

 

Šiuo metu LPF yra išdavusi 235 sportininko licencijas. Sportuojančiųjų skaičius atspindi nepakankamą sporto šakos populiarumą, masiškumą, todėl iki 2018 metų LPF sieks turėti mažiausiai 500 licencijuotų sportininkų įvairiose amžiaus grupėse. Didesnis sportininkų skaičius skatins tarpusavio konkurenciją, o tai savaime didins jų motyvaciją tobulėti ir kels sportininkų meistriškumo lygį.

 

Trenerių ir teisėjų profesionalumo kėlimas

 

Vienas iš prioritetinių LPF ateities planų – trenerių, teisėjų ir sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas. Planuojama kasmet suorganizuoti 1-2 kvalifikacijos kėlimo seminarus, kuriuose būtų supažindinama su pulo naujienomis iš viso pasaulio, pažangiomis treniruočių sistemomis, geromis tarptautinėmis praktikomis. Sėkmingiausiems pulo treneriams ir teisėjams bus stengiamasi sudaryti sąlygas dalyvauti tarptautiniuose EPBF organizuojamose seminaruose, po kurių jie gautų EPBF pripažintus trenerių arba teisėjų sertifikatus.

 

Tarptautinių renginių organizavimas Lietuvoje

 

Iki 2018 metų Lietuvoje planuojama suorganizuoti jaunimo ir veteranų Europos pulo čempionatą, o esant galimybėms – ir kitų amžiaus grupių. Toks svarbus renginys padidintų pulo žinomumą, paskatintų jo pripažinimą visuomenėje ir pagerintų LPF ir visos Lietuvos įvaizdį ne tik šalies viduje, bet ir tarp tarptautinių organizacijų.

 

Veiklos finansavimo didinimas

 

Šiuo metu lėšos LPF veiklai yra gaunamos tiesiogiai iš nario mokesčių ir sportinių licenzijų. Ateityje tikimasi gauti lėšų iš valstybės biudžeto, miestų sporto skyrių bei rėmėjų. Ateityje, stengiantis dar efektyviau panaudoti šias lėšas, veiklą būtų galima vystyti nuosekliau ir kokybiškiau.

Stiprėjanti konkurencinė kova tarptautiniu mastu didina profesionalių sportininkų meistriškumo kėlimo kaštus. Didžiąją dalį sportui skirto valstybės biudžeto pasidalina populiariosios sporto šakos (krepšinis, futbolas, lengvoji atletika ir kt.). Norint pasiekti gerų rezultatų tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame kontekste, būtinas finansavimas reguliariam pulo inventoriaus atnaujinimui, sportininkų delegavimui į meistriškumo kėlimo stovyklas bei tarptautines varžybas. LPF dės visas pastangas, kad užtikrintų stabilų federacijos finansavimą per paramos fondus, privačius rėmėjus ir kitus alternatyvius finansavimo šaltinius.

 

 

Lietuvos pulo federacijos priemonių planas  2019-2022

 

Trumpalaikė veiklos programa sudaryta atsižvelgiant į pagrindinius strateginius tiklus iškeltus ilgalaikiame sporto šakos vystymo strateginiame plane.

Nacionalinės rinktinės atstovavimas suaugusių Europos čempionate

 

 

Nacionalinės jaunių ir jaunučių rinktinės atstovavimas Europos čempionate

 

Jaunimo ugdymas

 

2019-2022 metų pagrindinis tikslas yra pritraukti kuo daugiau vaikų į pulo bendruomenę. Šiuo tikslu norima auginti ir formuoti naują talentingų sportininkų kartą, nes paprastai patinkančias laisvalaikio praleidimo formas, kurios ilgainiui tampa hobiais, vaikai pasirenka būdami 8-12 metų.

Pradedant 2019 metais organizuoti daugiau jaunių, jaunučių ir mergaičių varžybų. Tam kad būtų galima įgyvendinti šį tikslą būtina:

 

Specialistų (pulo trenerių, teisėjų, PAT instruktorių) ruoša

 

 

Veiklos finansavimo didinimas

 

Pasitelkinat visas įmanomas priemones per ateinančius keturis metus reikia išlaikyti ir padidinti LPF metinį biudžetą apie 15 000 - 20 000 eurų per metus.